• از رمانتیسم عشقی تا رمانتیسم انقلابی در رمان «ماه غمگین، ماه سرخ» نوشته‌ی رضا جولایی / جواد اسحاقیان
  • سرآغاز رمان تاریخی در ادبیات معاصر ایران / ب. نیكیتین
  • نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن»، نوشته «یوسف قوجق»
  • فراز و فرود رمان تاریخی از نگاه جرج لوکاچ
اخبار برگزیده