• پل گوگن به روایت گئورگ لوکاچ / ترجمۀ محسن ملکی
  • رئالیسم و ادبیات (بحثی در چیستی رئالیسم)/ آدولف سانچز واسکِز
  • هگل به روایت لوکاچ / محسن حکیمی
  • رئالیسم در ادبیات و زیباشناسی لوکاچ
  • کاسیرر، لوکاچ و بازیابی زیباشناسی الگویی / نوشته کای هامرمایستر
اخبار برگزیده