• شیخ صوفیان سه ایدئولوژی مدرن / علی محمد اسکندری جو
  • روش شناسی هگل درپژوهش زیبایی شناسی امروز / محمد علی رجایی بروجنی
اخبار برگزیده