• کشمکش های سیاسی در ساحت ادبیات
  • بیدار ماندن و نوشتن / آشنایی با ژاک رانسیر و تاثیر او بر ادبیات و نظریه ادبی
  • آندره ژید و برتراند راسل شورشی های دلباخته کمونیسم
اخبار برگزیده