• صد رمان برتر جهان به انتخاب روزنامه آرمان
  • صد کتاب برتر ادبیات داستانی ایران به انتخاب گروه ادبیات و کتاب روزنامه آرمان
اخبار برگزیده