• اقتباس سینمایی از آثار المور لئونارد، دیکنز ادبیات جنایی
اخبار برگزیده