• ادبیات، نوشتن و مخدرها ! / گفتگویی خواندنی با ویلیام اس. باروز
  • 10 کتابی که تحت تاثیر کوکائین نوشته شده‌اند / فروغ بیداری
اخبار برگزیده