• تندیس شرارت بر پایه‌های سنگی عصیان / محمد مهاجری
  • «ساختار روان‌شناختی فاشیسمِ» ژرژ باتای و وضعیت «پاتِ» ادبی ما / شیما بهره‌مند
  • میشل فوکو و رویکرد فلسفی به ادبیات ناتوان
اخبار برگزیده