• «تانگوی شیطان» اثر کراسنا هورکای / پرتو مهدی فر
  • وانهادگی و طغیان / نگاهی به «زن در ریگ روان» اثر کوبو آبه / پرتو مهدی فر
  • نگاهی به رمان «تصرف عدوانی» اثر لنا اندرشونپ / پرتو مهدی فر
اخبار برگزیده