• از اروپائی‌گری تا غرب‌زدگی / سرقت فکری جلال آل‌احمد از کتاب آیین احمد کسروی / اقبال پروازی
 • چطور مشهور شویم (زندگی‌نامۀ فریبعلی تقی‌سانی) / اقبال پروازی
 • تعفن فکری در جامعۀ هنری و علمی (بخش پایانی) / اقبال پروازی
 • اوهام کاذب، نشان تعفن فکری در جامعۀ هنری و علمی / اقبال پروازی*
 • سست‌سرائی در محبس تعلق / نگاهی متفاوت به شعر قیصر امین‌پور / اقبال پروازی
 • جعل ادبیات و ادبیات جعلی / اقبال پروازی
 • کسروی و ادبیات بخش پایانی : (بازخوانی نگاه احمد کسروی به ادبیات) / اقبال پروازی
 • کسروی و ادبیات بخش نخست : (بازخوانی نگاه احمد کسروی به ادبیات) / اقبال پروازی
 • اشتباهات تئوریک احمد شاملو (چرا بی‌وزنی باعث انحراف و زیان هنری است؟)
 • عیوب وزنی در شعر سیمین بهبهانی / اقبال پروازی
 • «ضرورت یا عدم ضرورت» ترجمۀ آثار ادبی ایرانی به زبان های دیگر/ اقبال پروازی
 • افسانه و افسون «جهانی شدن» (بخش دوم) / آسیب شناسی جایزه نوبل و ترجمه ادبی در ایران / اقبال پروازی
 • افسانه و افسون «جهانی شدن» (بخش اول) اقبال پروازی / تفاوت های شهرت در دنیای ادبیات با دنیای تجارت و ورزش
 • الهام هنری و خودآگاهی / اقبال پروازی
 • مقدمه ای بر مسأله ی مسئولیت (آنگاژمان ادبی) / اقبال پروازی
 • در فضای تعارف، محافظه کاری، شاهکار خلق نمی شود / اقبال پروازی
 • بوف کور: روابط بینامتنی، تأثیرپذیری یا سرقت ادبی / اقبال پروازی
 • دو اشتباه سیمین بهبهانی در غزل / اقبال پروازی
 • عدم اندیشه در قضاوت (در پاسخ به مقاله «ضعف اندیشه در رمان فارسی») / امیرحسین رضایی
 • تأثیرپذیری بوف کور از شعر و نثر شارل بودلر / اقبال پروازی
 • ضعف اندیشه در رمان فارسی / اقبال پروازی
اخبار برگزیده