• عبور از بیگانگی؛ «دریاس و جسدها» اثر بختیار علی/ علیرضا آقائی راد
  • نویسنده ای از جنس امبرتو اکو / سردار محمدی (به مناسبت تجدید چاپ ترجمه هایش از بختیار علی)
  • نگاهی به رمان «آخرین ‌انار ‌دنیا» بختیارعلی / رضیه انصاری
اخبار برگزیده