• چرا هرمان‌ ملویل در میان معاصرانش قدرنادیده ماند؟ / لوئیس مامفرد ؛ ترجمه: پیمان چهرازی
  • نگاهی به رمان«پیکار با سرنوشت» اثر واسیلی گروسمان / رمانی که از سردسیر آمد
  • ادبیات و داستان نویسی یه روایت جان آپدایک / امیرحامد دولت‌آبادی‌فراهانی
  • «موبی‌دیک» شاهکار هرمان ملویل به روایت جان آپدایک
  • ناخدای تراژیک / درباره «موبی‌دیک یا نهنگ بحرِ» هرمان ملویل
اخبار برگزیده