• چرا هرمان‌ ملویل در میان معاصرانش قدرنادیده ماند؟ / لوئیس مامفرد ؛ ترجمه: پیمان چهرازی
  • «موبی‌دیک» شاهکار هرمان ملویل به روایت جان آپدایک
  • ناخدای تراژیک / درباره «موبی‌دیک یا نهنگ بحرِ» هرمان ملویل
  • ملویل ادبیات، ابوالحسن نجفی، گلشیری و دیگران / گفت‌وگو با صالح حسینی
اخبار برگزیده