• صدوپنجاه سالگی پروست پیرشدن و به‌یاد‌آوردن نادر شهريوري (صدقي)
  • واکاوی «زمان» در شاهکار مارسل پروست/ آنتوان کمپنیون / ترجمه‌ی مهدی دوستی مهاجر
  • بررسی شخصیت های رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» اثر مارسل پروست / ژان ایوه تادیه
  • دگرگونی ادبیات به فرهنگ از منظر مارسل پروست / در آداب ادیبندگی
اخبار برگزیده