• شکل‌‌های زندگی: ضدتئوری‌های سلین / نادر شهريوري (صدقي)
  • «گفتگوهایی با پروفسور ایگرگ»؛ سیمای نجیبِ یک آنارشیست
  • دسیسه‌های روشنفکرانی نظیر آندره مالرو، لویی آراگون یا آلبر کامو علیه آقای نویسنده! / به مناسبت ساگرد درگذشت سلین
  • نوشتن واقعیت / لویی فردینان سلین و دسته دلقک ها
  • ترکیدن در آرامش آخرین آرزوی من است! / گفتگو با لویی فردینان سلین
  • سلین، سلین است
اخبار برگزیده