معرفی «کتابخانه فلسفه زندگی» نشر نو؛ افقی برای نگریستن فلسفی به زندگی

معرفی «کتابخانه فلسفه زندگی» نشر نو؛ افقی برای نگریستن فلسفی به زندگی

معرفی «کتابخانه فلسفه زندگی» نشر نو

 افقی برای نگریستن فلسفی به زندگی

رضا تهرانی

در کنار کتابهایی که برای آموزش مخاطبان مبتدی با  مسائل اساسی فلسفه و یا فیلسوفان نامی و تاثیر گذار در طول تاریخ، نوشته می شوند؛ جریانی از کتابهای  فلسفی در حوزه های گوناگون منتشر می شوند که ماموریت آنها آشنا ساختن توده مخاطبان با ، فلسفه و نگاه فلسفی به زندگی وجهان پیرامون خویشتن است. کتابهایی که به بیان روشن تر فلسفه را به متن زندگی مردم برده و می کوشند نگاه خواننده را غنا بخشیده و دیدگاه های ایشان را در زندگی عمق دهند.

البته باید اذعان کرد که کم نیستند مخالفان چنین رویکردی‌هایی در حوزه  فلسفه که متعصبانه با بیرون بردن بحث های فلسفی از نهادهای آکادمیک و پژوهشی میانه ای ندارندو آن را نوعی از نوعی از فروکاهش فلسفه به نیت سطحی ساختن آن می دانند. اما هرچه هست این ماجرا موافقان بسیاری هم دارد که کارهایی جدی در این حوزه انجام داده اند و به نتایج درخور نیز رسیده اند.

نباید از این نکته غافل شد که فلسفه، در میان توده مردم زاده شده است و البته مردانی بزرگ و اندیشمند سکان آن را در دست داشته اند. فلسفه در بدو تولد درواقع طرح پرسشهایی از سوی نخستین فیلسوفان برای جستن و یافتن پاسخ هایی بوده که آدمی را به درک بهتر حیات رهنمون کند و مخاطب چنین پرسش و پاسخ هایی که به کشف و شهود فلسفی می انجامید نیز توده مردم بوده اند. حتی سوفسطائیان (که آنها را از نخستین فیلسوف/ معلمان به شمار می آورند) کارشان آموختن فلسفه به مردم و پول گرفتن بابت چنین آموزشی بود. سقراط که از او به عنوان بزرگترین فیلسوف یونان باستان یاد می شود، معرکه های فلسفی خودش را در میان  توده مردم برگزار می‌کرد و در نهایت نیز به جرم گمراه کردن مردم جانش را از دست داد.

به هر روی تا قرنها فلسفه هم در میان مردم بود هم در نهادهای آموزشی تعلیم داده می شد، اما سرانجام از قرن هجدهم و نوزدهم محدود به نهادهای دانشگاهی شد و تنها به شکلی تخصصی بدان پرداخته می شد. اما باید خوشحال بود که چندی است فلسفه دوباره به میان مردم بازگشته  و در ایران نیز آثار ارزشمندی در این زمینه منتشر شده شده است.

نشر نو که چندی است (بعد از یک دوره رکود طولانی)، متحول شده، به عنوان یکی از شاخص ترین ناشران ایرانی این سالها،  به صورتی جدی وارد این حوزه شده و با اختصاص دادن سرفصلی با عنوان «کتابخانه فلسفه زندگی» بخشی از بهترین عناوین این حوزه را بدست مخاطبان علاقمند رسانده است.

تنوع کتابهایی که در «کتابخانه فلسفه زندگی نشر نو» منتشر شده به گونه ای است که پاسخگوی طیف ها و سلیقه های مختلف و البته مخاطبانی سطوح مختلف باشد. کتابهایی همانند «زندگی خوب»(سی گام فلسفی) و «42 اندیشه ناب» هردو اثر مارک وِرنون که با ساختاری فشرده و موجز  می کوشند تفکراتی که از دل نوشته ها و گفته های اندیشمندان و نویسندگان بزرگ استخراج شده به مخاطب ارائه کنند؛ «خود آموز فلسفه» اثر مل تامپسون که بحث بنیادین فلسفه را به زبانی ساده و همه فهم ارائه می کند، «راهنمای فلسفی زیستن» اثر لوک فری که مروری دارد به مهمترین اندیشه های فلسفی (در دوره های مختلف تاریخ) درباره زندگی به بیانی ساده که در  این رهگذر مخاطب با برخی از مهمترین اندیشمندان جهان فلسفه نیز آشنا می‌شود و نشان می دهد چگونه فلسفه با تارپود زندگی در آمیخته است.      

«اسطوره‌ها و زندگی ما» اثر مری جیلی، «درآمدی به فلسفه دین» اثر چاد مایستر، «فلسفه زندگی» کریستوفر همیلتون، «علم و شعر» اثر مریجیلی، «فلسفه ملال» اثر لارنس اسنودسن، «فلسفه عشق» اثر اروینگ سینگر، «دوازده نظر درباره طبعیت بشر»، «دروغ گویی» (انتخاب اخلاقی در زندگی اجتماعی و فردی)، «گفتگو درباره صدق»، «آرمانشهر، دلفین، رایانه» و... از جمله برخی عناوینی هستند که در این مجموعه خواندنی و مفید منتشر شده اند. آثاری که هم برای مخاطبان جدی و حرفه ای فلسفه نکاتی خواندنی دارد و هم برای خوانندگان غیر حرفه ای فلسفه آموختنی هایی فراوان دارد که با درک بهتر از زندگی آنها را به داشتن نگاهی جدی تر به امور برمی انگیزد. از این سبب می توان گفت مجموعه «کتابخانه فلسفه زندگی» پلی است که مخاطب عام را به دنیای فلسفی دیدن، فلسفی اندیشیدن و فلسفی زیستن رهنمون می شود.  بی اغراق بودن مجموعه این کتابها در هر کتابخانه ای واجب است  و البته  خواندن آنها برای صاحب کتابخانه واجب تراست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

مد و مه/شنبه ۱۹ امرداد ۱۳۹۸

نظرات:
اخبار برگزیده